Din åtgärd spelar roll!

Det finns mycket du som lantbrukare och livsmedelsproducent kan föra för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark och därmed även skydda vattendragen och Östersjön.

LÄNK

Förvaring och hantering av ensilage

I Sverige har det i många år redan arbetats med vattendragsrupper och för bara något år sedan har flera länsstyrelser i Mellansverige också utvecklat en modell som kallas gårdsvisa vattenplaner. Båda metoderna bygger på engagemang, diskussion/samverkan och problemlösning.

LÄNK

Skyddszoner

Skyddszoner minskar fosfortillförseln genom erosion till vattendrag. En stor del av fosforn förloras genom jorderosion, och då kan skyddszonen fungera som ett filter där jordpartiklarna och fosforn fastnar. Skyddszoner ger inte bara minskat näringsläckage utan bidrar även till ett säkrare växtskydd och biologiska mångfald.

LÄNK

Våtmarker som näringsfällor

Att anlägga en våtmark kan vara ett sätt att samla upp näringsämnen som trots ansträngningar för att minska näringsförlusterna rinner av från åkrar och betesmarker. 

LÄNK

Vattendragsgrupper, vattenplaner och studiecirklar

I Sverige har det i många år redan arbetats med vattendragsrupper och för bara något år sedan har flera länsstyrelser i Mellansverige också utvecklat en modell som kallas gårdsvisa vattenplaner. Båda metoderna bygger på engagemang, diskussion/samverkan och problemlösning.

LÄNK

Bevattning av vall både lönsamt och bra för vattendragen

Att bevattna vall ökar skörden, sparar pengar och är dessutom bra för vattenskyddet, eftersom en frisk gröda gör att mindre näring läcker ut i vattendragen. Vattenpodden har intervjuat Carl Andås, som sommaren 2021 undersökte utfallet av vallbevattning på två åländska mjölkgårdar.

LÄNK

Drönarfoton och filmer

Ett bra sätt att få överblick över sina marker är att fota eller filma med drönare. För att se platser med risk för näringsläckage är det speciellt bra att fota vid snösmältningen eftersom man då kan se var vatten blir stående och där det eventuellt rinner ut på fel sätt eller på fel plats.

LÄNK

Dikes- och fältvandringar

Att var ute och vandra i sina marker är ett bra sätt att se hur marken mår och beter sig. Var gärna ute på våren innan växtligheten tar fart. För att hitta problemområden ur näringsförlustperspektiv, då ska du ut vid snösmältningen och vid högvattensperioder på hösten.

LÄNK

Arrendeavtal med hänsyn till vatten och miljö

Då Fastighetsverket under 2021 skulle förnya flera arrenden skapades nya arrendevillkor med hänsyn till både intäkter och miljö. Om du arrenderar ut dina marker kan även du ställa liknande krav – här har vi listat några tips.

LÄNK
Kolinlagrande jordbruk

Kolinlagrande jordbruk

Allt fler intresserar sig för det som kallas kolinlagrande jordbruk. Vi bjöd in Anne Antman från Baltic Sea Action Group och projektet Carbon Action Svenskfinland. Här hittar du hela webbinariet.

LÄNK

Hästen och Östersjön

Ämnet hästar och näringsläckage har varit aktuellt en tid framför allt Sverige. Vi lyfte ämnet när vi på Åland firade Östersjöns dag den 22 mars 2021.

LÄNK

Vattenskydd i lantbruket – varför det då? Line Strand svarar!

– Istället för att säga till lantbrukarna att det är ni som sitter på alla möjligheter här, så har man snarare belastat dem med en massa dåligt samvete för att det är de som förstör vattendragen, säger Line Strand, växtodlingsrådgivare vid Hushållningssällskapet i Uppsala. Lyssna på intervjun med Line här.

LÄNK

Win-win för Johan Holmqvist och vattenmiljön

Johan Holmqvists bevattningsdamm gynnar det egna jordbruket, gynnar den som ska köpa maten och gynnar dem som bryr sig om vattenmiljön. Efter torkan 2018 anlade han en bevattningsdamm och skyddade samtidigt vattendragen runt omkring med en sedimenteringsdamm.

LÄNK

Analyslabbet flyttar ut på åkern – vattenpodden hänger med

Vattenpodden beger sig i det här avsnittet ut i fält, under demodagen ”Vad händer när analyslabbet flyttar ut på åkern?”. Huvudperson i avsnittet är föreläsaren Jussi Knaapi, agronom, lantbrukare och expert på jordhälsa. Vi träffar även arrangörer och besökare från evenemanget.

LÄNK

Fri info från Greppa näringen i Sverige

På sajten greppa.nu finns mängder av god information om åtgärder som kan hjälpa lantbrukare att minska näringsförlusterna från sin marker. I Sverige har man arbetat med att minska näringsförlusterna från jordbruksmark ända sedan 2001, då projektet Greppa Näringen startade.

LÄNK

Seminarium om dikning och minskad jordbearbetning

Dikning och minskad jordbearbetning ökar skördarna och låter näringsämnen stanna kvar på åkrarna istället för att rinna ut i vattendragen runtomkring. I november 2019 ordnade Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax ett heldagsseminarium och en lunchföreläsning i ämnet.

LÄNK

Fältvandring i Prästgårdsnäset

I oktober 2019 ordnades en vandring i betesmarker och åker i naturreservatet Prästgårdsnäset. Här krävs åtgärder för att förbättra tillståndet i våra vattentäkter.

LÄNK

Dikesvandring vid Strömmen

I maj 2019 ordnades en dikesvandring vid Strömmen, ett dike som sträcker sig från gamla Godbyvägen vid Andersböle till mynningen vid Södra Långsjön. Vandringen leddes av våtmarksexperten Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland.

LÄNK

Fokus på fosfor med Jenny Jochnick

Varför rinner fosfor från våra åkermarker ut i vattendragen och vad kan vi göra åt det? Här får du svar, av Jenny Jochnick, agronom och vattenstrategisk rådgivare från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

LÄNK

Infoblad: Vattenskydd i jordbrukslandskapet

Här har vi samlat 14 st kortfattade informationsblad om olika åtgärder för bättre vattenkvalitet som kan tillämpas inom jordbruket. Informationsbladen är sammanställda inom projektet Central Baltic WATERCHAIN som Ålands Vatten deltog i åren 2015-2018.

LÄNK

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av konstgödsel på åkrar med höstsådd, gräsvall, fruktträd samt grönsaks- och bärväxter är tillåtet mellan den 20 april och den 1 september.

LÄNK

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även rymma allt regn-, smält-, tvättvatten och dylikt som kan komma in under 12 månader.

LÄNK

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska