Top

Förvaring och hantering av ensilage

Skydda ditt ensilage för kvaliteten, djurens hälsa och för vattenmiljön. Pressvätska från ensilage innehåller mycket näringsämnen därför är det viktigt att den hanteras och tas om hand på rätt sätt.

Ensilagebalar

Balarna ska inte lagras intill vattendrag.

Trasig sträckfilm bör lagas och vid stora skador bör balen plastas om.

Vid flytt och transport ska balarna hanteras med försiktighet så att de inte skadas, särskilt om balarna har låg torrsubstans.

Lagring bör ske på en skyddad och gärna skuggig plats och balarna bör i den mån det är möjligt skyddas från skadedjur som gnagare och fåglar. Inspektera regelbundet för att reparera skador och minimera växtnäringsläckage.

Vid lagring på åkern, placera balarna så att du minimerar körningen och markpackningen.

Vid lagring på gården rekommenderas en väldränerad sandplan.

Ensilering i silo, korv, slang eller limpa

Pressvätskan ska hanteras som på samma sätt som gödsel från kreatursskötsel. Den ska inte ledas till vattendrag utan tas om hand i tex. gödselbrunnen.

Kassering av ensilage

Det händer att ensilaget skadas så pass att det inte längre kan användas som djurfoder. I bästa fall används det då som jordförbättringsmedel. Ensilage som kasseras ska tas om hand på rätt sätt så att inte näringsämnen går förlorade. Hantera det kasserade ensilaget som gödsel och förvara det på ett tätt underlag utan risk för läckage till omgivningen.

Ensilageplast

Om balar öppnas för utfodring på beten, vad noga så att plasten inte blir kvar i miljön.

Plast och nät från ensilagebalar ska sorteras bort vid lagring och kompostering. Sorteringen ska vara noggrann så att t.ex. inte plastbitar finns med i kompost som ska spridas på åkrarna.

Mer om samma ämne

Förvaring och hantering av ensilage

Ålands Vattens vattenskyddsbestämmelser

En vattendom från 1988 reglerar bestämmelser för Ålands Vattens vattenskyddsområden. Två punkter i domen behandlar förvaringen av ensilage:

e) Pressvätska från ensilageframställning får ej inom tillrinningsområdet ledas till sjöarna via bäckar eller diken utan behandlas på samma sätt som gödsel från kreatursskötsel.

 

i) På området får ej användas eller upplagras svämgödsel, konstgödsel, slam från avloppsreningsverk, ensilage, växtskyddsmedel eller skadedjursgifter i sådan mängd eller på sådant sätt, att dessa ämnen i skadlig mängd kan komma i grundvattnet eller i ytvattnet i vattendragen eller i bäckar och diken, som rinner ut i vattendragen.

Gård & Djurhälsan

Rapporten fodrets väg från fält till mule (2015).

Se kapitlet om lagring och hantering av ensilage.

Gård & Djurhälsan AB är ett rådgivningsföretag som arbetar för ett bibehållet högt hälsoläge i en effektiv och lönsam gris-, får- och nötköttsproduktion. Gård & Djurhälsan bedriver verksamhet i hela Sverige, huvudkontoret är placerat i Uppsala.

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd

Invlaied ID