Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön. Med hjälp av bland annat skyddszoner, god erosionshantering och genomtänkt avverkning kan vi bevara ett rent yt- och grundvatten som råvara för framtida generationer.

Det finns flera faktorer som gör att skogsbruk kan påverka vatten. Bland annat topografi, områdets vindkänslighet, jordmån, skogstyp och vilken årstid arbetet sker.

Variationen i naturen är stor och det ena vattendraget och dess omgivning är inte det andra likt. Den hänsyn som ska tas behöver därför variera beroende på de olika förutsättningar som finns. Ibland bör det lämnas breda, helt orörda kantzoner. I andra fall bör träd plockhuggas i kantzonen medan det på begränsade sträckor kan vara mest ändamålsenligt att avverka ända fram till vattnet för att möjliggöra utveckling av en mer funktionell kantzon i det nya beståndet.

Källa: Skogsstyrelsen Sverige

 

Peter Feuerbach, Wetlands International, och Ray Holmlund, Fastighetsverket, diskuterar skogsavverkning invid Slussfjärden i Finström, vid en fältvandring 2019.

I informationsbladet om vattenskydd och SKOGSBRUK har vi på Ålands Vatten samlat regler och rekommendationer att använda sig av för att vara varsam med vattnet – både i vattentäkterna och i havet som omger oss. Alla behöver rent vatten och alla kan också vara med och säkra tillgången i framtiden. Det kanske viktigaste av allt är att tänka till och planera i god tid innan skogsbruksåtgärderna genomförs.

Informationsbladet har information om
– Skyddszoner vid avverkning och drivning
– Hur man undviker körskador
– Dikning och rensning
– Markberedning och plantering
– Stubbehandling och gödsling
– Timmerlagring och rishantering
– Bränslehantering

Liknande artiklar

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Byggnader

Regler som gäller byggnader och anläggningar i vattenskyddsområden.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska