Upp

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön. Med hjälp av bland annat skyddszoner, god erosionshantering och genomtänkt avverkning kan vi bevara ett rent yt- och grundvatten som råvara för framtida generationer.

Det finns flera faktorer som gör att skogsbruk kan påverka vatten. Bland annat topografi, områdets vindkänslighet, jordmån, skogstyp och vilken årstid arbetet sker.

 

I informationsbladet om vattenskydd och SKOGSBRUK har vi på Ålands Vatten samlat regler och rekommendationer att använda sig av för att vara varsam med vattnet – både i vattentäkterna och i havet som omger oss. Alla behöver rent vatten och alla kan också vara med och säkra tillgången i framtiden. Det kanske viktigaste av allt är att tänka till och planera i god tid innan skogsbruksåtgärderna genomförs.

Informationsbladet har information om
– Skyddszoner vid avverkning och drivning
– Hur man undviker körskador
– Dikning och rensning
– Markberedning och plantering
– Stubbehandling och gödsling
– Timmerlagring och rishantering
– Bränslehantering