Top

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön. Med hjälp av bland annat skyddszoner, god erosionshantering och genomtänkt avverkning kan vi bevara ett rent yt- och grundvatten som råvara för framtida generationer.

Det finns flera faktorer som gör att skogsbruk kan påverka vatten. Bland annat topografi, områdets vindkänslighet, jordmån, skogstyp och vilken årstid arbetet sker.

Variationen i naturen är stor och det ena vattendraget och dess omgivning är inte det andra likt. Den hänsyn som ska tas behöver därför variera beroende på de olika förutsättningar som finns. Ibland bör det lämnas breda, helt orörda kantzoner. I andra fall bör träd plockhuggas i kantzonen medan det på begränsade sträckor kan vara mest ändamålsenligt att avverka ända fram till vattnet för att möjliggöra utveckling av en mer funktionell kantzon i det nya beståndet.

 

Källa: Skogsstyrelsen Sverige

I informationsbladet om vattenskydd och SKOGSBRUK har vi på Ålands Vatten samlat regler och rekommendationer att använda sig av för att vara varsam med vattnet – både i vattentäkterna och i havet som omger oss. Alla behöver rent vatten och alla kan också vara med och säkra tillgången i framtiden. Det kanske viktigaste av allt är att tänka till och planera i god tid innan skogsbruksåtgärderna genomförs.

Informationsbladet har information om
– Skyddszoner vid avverkning och drivning
– Hur man undviker körskador
– Dikning och rensning
– Markberedning och plantering
– Stubbehandling och gödsling
– Timmerlagring och rishantering
– Bränslehantering

Peter Feuerbach, Wetlands International, och Ray Holmlund, Fastighetsverket, diskuterar skogsavverkning invid Slussfjärden i Finström, vid en fältvandring 2019.