Upp

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön. Med hjälp av bland annat skyddszoner, god erosionshantering och genomtänkt avverkning kan vi bevara ett rent yt- och grundvatten som råvara för framtida generationer.

Verksamhet i och kring vattenområden regleras av Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland och Nitratbeslutet (2016:41). På Åland finns dessutom tre vattenskyddsområden där särskilda föreskrifter gäller. Dessa har fastställts genom ett utslag (32/1988/3) i Västra Finlands Vattendomstol (vid inrättandet av vattenskyddsområde). Markägarna runt vattenskyddsområdena har en gång fått ersättning för att skydda området.
I väntan på utökat vattenskydd är det förstås önskvärt att man följer samma regler vid alla vattentäkter och kustområden.

Vi arbetar fortfarande med vattenskydd.ax och är inte helt färdiga just här.
Följ gärna Ålands Vatten på Facebook, där uppdaterar vi så snart nytt innehåll finns på plats.