Byggnader

  • Byggnader som uppförs på vattenskyddsområde ska när det är möjligt anslutas till allmänt avloppsledningsnät.
  • I annat fall ska avloppsvatten via slutet system eller på annat sätt ledas bort från området.
  • Anläggningar för gödsellager, urinbrunnar, och motsvarande ska vara så täta samt underhållas och användas så att vattendrag och mark ej förorenas.
  • Anläggningarna ska dimensioneras och byggas enligt myndigheternas bestämmelser och direktiv.

 

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska