Top

Byggnader

Byggnader som uppförs på vattenskyddsområde ska när det är möjligt anslutas till allmänt avloppsledningsnät.

I annat fall ska avloppsvatten via slutet system eller på annat sätt ledas bort från området.

Anläggningar för gödsellager, urinbrunnar, och motsvarande ska vara så täta samt underhållas och användas så att vattendrag och mark ej förorenas.

Anläggningarna ska dimensioneras och byggas enligt myndigheternas bestämmelser och direktiv.

Tillbaka