Skyddsdiken och skyddszoner

  • Vid utmärkta diken i vattenskyddsområdena (se karta nedan) finns en skyddszon på tre meter räknat från dikessläntens yttre kant.
  • Inom skyddszonen är det förbjudet att använda bekämpningsmedel mot skadedjur samt att bearbeta och gödsla marken. Anläggning av permanent gräsvall och skörd av denna är tillåtet.
  • I skyddszonerna kring de utmärkta dikena får det inte grävas nya sidodiken.
  • Ytgödsel närmare än 100 meter från stranden ska omedelbart myllas ned.

 

Information om regelverk kring skyddszoner och gödsling relaterat till nitratdirektivet och tvärvillkoren på Åland i detta dokument. Skyddszoner, gödsling och beten förtydligande i nitratdirektiv och tvärvillkor vattenskyddsområde.

Naturvårdsverket, LRF och Jordbruksverket i Sverige har tagit fram en handbok för skyddsszonsanläggare.
Du hittar handboken här (pdf)

Vattenskyddsområden på Åland, med markerade avrinningsområden och skyddsdiken

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Byggnader

Regler som gäller byggnader och anläggningar i vattenskyddsområden.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska