Top

Skyddsdiken och skyddszoner

Vid utmärkta diken i vattenskyddsområdena (se karta nedan) finns en skyddszon på tre meter räknat från dikessläntens yttre kant.

Inom skyddszonen är det förbjudet att använda bekämpningsmedel mot skadedjur samt att bearbeta och gödsla marken. Anläggning av permanent gräsvall och skörd av denna är tillåtet.

I skyddszonerna kring de utmärkta dikena får det inte grävas nya sidodiken.

Ytgödsel närmare än 100 meter från stranden ska omedelbart myllas ned.

Naturvårdsverket, LRF och Jordbruksverket i Sverige har tagit fram en handbok för skydsszonsanläggare.

Du hittar handboken här (pdf)

Tillbaka

Vattenskyddsområden på Åland, med markerade avrinningsområden och skyddsdiken