Gödsling och farliga ämnen

Regler och riktlinjer för gödsling och farliga ämnen inom vattenskyddsområde.

  • Gödsel ska i första hand spridas på våren
  • Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark.
  • Spridning av konstgödsel på åkrar med höstsådd, gräsvall, fruktträd samt grönsaks- och bärväxter är tillåtet mellan den 20 april och den 1 september. Även kalkning av marken är tillåten under samma tidsperiod.
  • Spridning av gödsel på snötäcke eller frusen mark är förbjudet.
  • Marknära spridning i växande gröda är tillåtet så länge hanteringen inte medför ökad risk för försämring av vattenkvalitén.
  • När flytgödsel sprids i växande gröda används bandspridningsteknik eller annan liknande metod, alternativt myllningsaggregat eller annan liknande metod som innebär att gödseln placeras direkt i marken.
  • Pressvätska från ensilageframställning får ej inom tillrinningsområdet ledas till sjöarna via bäckar eller diken utan behandlas på samma sätt som gödsel från kreatursskötsel.
  • På området får inte användas eller upplagras svämgödsel, konstgödsel, slam från avloppsreningsverk, ensilage, växtskyddsmedel eller skadedjursgifter i sådan mängd eller på sådant sätt, att dessa ämnen i skadlig mängd kan komma i grundvattnet eller i ytvattnet i vattendragen eller i bäckar och diken, som rinner ut i vattendragen.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Byggnader

Regler som gäller byggnader och anläggningar i vattenskyddsområden.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska