Så funkar vattenskydd

För att säkra tillgången på rent vatten i framtiden måste vi ta hand om sjöarna som förser oss med råvaran. På Åland finns i dagsläget tre vattenskyddsområden där man måste vara särskilt varsam med hur man påverkar vattenmiljön. Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda skyddsbestämmelser som är extra strikta närmast sjöarna.

Vattenskyddsområdet omfattar även sjöarnas så kallade tillrinningsområden. Ett tillrinningsområde är den mark kring en sjö som påverkar sjön vid nederbörd. Regn som faller inom området för med sig näringsämnen och farliga ämnen ner till vattentäkten.

§ Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för dricksvattenproduktion.

Därför har vi vattenskyddsområden

Rent vatten är nödvändigt för vår överlevnad och har stor betydelse för människans livskvalitet. Vi lever i en tid med klimatförändringar, ökande befolkning och minskande råvarutillgångar. På Åland har vi idag tillräcklig tillgång till vatten, men våra undersökningar visar att kvaliteten på råvattnet försämras.

Vatten är även en grundförutsättning för många verksamheter, till exempel dricksvattenförsörjning, fiske, vatten-, jord- och skogsbruk, friluftsliv, energiproduktion, industri och infrastruktur. Samtidigt kan all mänsklig verksamhet påverka vattnets kvalitet och livsmiljön för vattenlevande djur, växter och andra organismer.

Ju bättre kvalitet det är på vattnet som kommer till oss på Ålands Vatten, desto lättare blir vår reningsprocess.

OROANDE TREND PÅ ÅLAND

Mätningar visar att vattenkvaliteten i våra sjöar är otillfredsställande och dessutom försämras, efter att i årtionden ständigt ha blivit bättre.

Så skyddar vi vattnet

Bestämmelserna i och runt vattenskyddsområdena finns till för att skydda vår råvara mot skador. Särskilda föreskrifter finns bland annat för kemikaliehantering, transporter av farligt gods, jordbruk, skogsbruk, industrier och avloppsanordningar. För att läsa föreskrifterna i sin helhet klicka här.

Om det händer olyckor inom vattenskyddsområdena ska alarmcentralen alltid larmas för att minimera skadorna. Ring 112!

Har du sett någon misstänkt överträdelse av vattenskyddsbestämmelserna?

Kontakta Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

LÄS MER OM VATTEN OCH VATTENSKYDD PÅ ÅLAND

Coast4us

Projektet Coast4us hade som mål att skapa hållbara planer för

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska