Top

Din åtgärd spelar roll!

I projektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” ordnades kurser, dikesvandringar, föreläsningar och fältbesök under åren 2019-2022. 

Foldern ”Din åtgärd spelar roll” samlar klokskaper och lärdomar från föreläsare, experter, andra projekt och andra organisationer med fokus på minskade näringsförluster. Hoppas att den kommer till nytta för minskade näringsförluster vinner både lantbruket och vattenskyddet på.

Minskade näringsförluster är lönsamt för jordbrukaren och bättre för vattendragen.

Det finns mycket du som lantbrukare och livsmedelsproducent kan göra för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark och därmed även skydda vattendragen och Östersjön.

Gödsling

Sprid inte gödsel före regn, på vattenmättad eller frusen mark.

Var noga med att arbeta in gödseln så snart som möjligt.

Tänk även på marklutningen.

Förvaring av ensilage

För bättre foderkvalitet och vattenskydd - hantera och förvara inte ensilagebalar nära diken, sjöar eller vattendrag..

Körning och markpackning

Planera din körning för att undvika markpackning.

Håll trycket i däcken lågt när du kan.

Diken

Inspektera och underhåll dina diken så att vattnet tar rätt väg i jordbrukslandskapet.

Se till att dikeskanterna har tillräckligt flack lutning så att partiklar inte kalvar ner i dikesfåran.

Undvik att rensa i diket eller störa växttäcket i och kring ett dike när det inte behövs.

Djur på bete

Planera din betesdrift så att marken får vila emellanåt och var extra noga med att marken inte blir söndertrampad. Beakta säsong och väderförhållanden i planeringen.

Flytta rund utfodrings- och dryckesplatser eller dränera och förstärk marken vid permanenta utfodringsplatser.

Där betesdjur kan gå ner i naturliga vatten, se till att det inte blir upptrampat och trasigt. Förstärk marken och dränera om det behövs.

För brunnar och källor som används för hushållsvatten ska ett skyddsavstånd på 30 - 100 meter beaktas.

För mer information relaterat till djur på bete - Klicka!

Sidan 4 kan med fördel skrivas ut och användas som plansch.

 

Lycka till!

Skyddszoner

Var noga med skyddszoner utmed vattendrag, speciellt om åkern sluttar.

Om plogen i misstag kommer för nära ett dike behöver det åtgärdas så att vattnet inte tar fel väg och näring som ska stanna på åkern får förlorad.

Skyddszoner gör störst nytta på jordar som är känsliga för erosion. Du som lantbrukare vet bäst själv var matjorden brukar erodera när det regnar mycket eller är blött på vinter och vårvinter.

Plöjning

Om möjligt, plöj längs med vattendrag, inte ner mot. Fungerar det inte på hela utan - plöj åtminstone ett par längsgående drag närmast vattnet.

Om markförhållandena tillåter, plöj hellre på våren än på hösten.

Prata

Ta hjälp av de kunniga rådgivarna på Hushållningssällskapet och andra organisationer.

Prata med andra lantbrukare, de går säkert ofta med samma funderingar som du.

Fler tips om kunskapsinhämtning - Klicka!

Lantbruk och vattenskydd

FRAMTIDENS LANTBRUK BEHÖVER GÅ HAND I HAND MED VATTENSKYDDET

Under rubriken LANTBRUK OCH VATTENSKYDD finns massor av information producerat inom projektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” under åren 2019-2022.

tre i en

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.

Tillbaka till lantbruk och vattenskydd
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om lantbruk och vattenskydd

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Fler artiklar om lantbruk och vattenskydd