Lantbruk och vattenskydd
FRAMTIDENS LANTBRUK BEHÖVER GÅ HAND I HAND MED VATTENSKYDDET
Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för jordbruket samtidigt som verksamheten i sig påverkar vattnets kvalitet och livsmiljön under ytan. Det finns mycket du som lantbrukare och livsmedelsproducent kan göra för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark och därmed även skydda vattendragen och Östersjön. Många av åtgärderna ger dessutom större skördar och bättre ekonomi.

Här hittar du intervjuer med lantbrukare och experter som på olika sätt har koll på vatten, näring och jordbruk. Vattenpodden kom till som en Covid-anpassad lösning för Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”.

Webbinarier

Ta del av inspiration och kunskap när du har tid! Här har vi samlat de webbinarier som har arrangerats inom projektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” plus ett antal andra relevanta för ämnet minskade näringsförluster från jordbruksmark.

Verktyg för vattenskydd i lantbruket

Här har vi samlat information om olika verktyg att använda för att minska näringsförlusterna från jordbruksmark. Somliga har vi testat och använt på Åland. Andra har till exempel den svenska rådgivningsorganisationen Greppa näringen använt.

Skyddszoner

Skyddszoner minskar fosfortillförseln genom erosion till vattendrag. En stor del

Fokus på minskade näringsförluster

Det finns mycket du kan göra på din gård för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark. Här har vi samlat ett antal åtgärder och exempel som du kan ha nytta av.
Du kan börja med att ladda ner vår infografik med tips på enkla åtgärder som ALLA kan göra.

Skyddszoner

Skyddszoner minskar fosfortillförseln genom erosion till vattendrag. En stor del

Föreskrifter för jordbruk i vattenskyddsområde

I vattendomen från 1988 finns regler för jordbruk vad gäller exempelvis lagring, hantering och spridning av gödsel, användning av växtskyddsmedel och annat som kan påverka vattenmiljön. Det här är de föreskrifter som gäller i Ålands Vattens vattenskyddsområden.

BYGGNADER
Regler som gäller byggnader och anläggningar i vattenskyddsområden….

DJURHÅLLNING
För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta …

GÖDSLING OCH FARLIGA ÄMNEN
Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska my…

SKYDDSDIKEN OCH SKYDDSZONER
Vid utmärkta diken i vattenskyddsområdena finns en skyddszon på tre meter….

Projektaktiviteter

Här hittar du info om övrigt som ordnats inom projektet.

Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”

Ålands Vatten har under åren 2019 – 2022 drivit ett projekt inom Lokalkraft Leader Åland som kallas ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”.

BAKGRUND

En utredning från Åbo Yrkeshögskola 2018 visade att jordbruket är den största källan till extern näringsbelastning i Ålands Vattens vattenskyddsområden Markusbölefjärden och Långsjön.

PROJEKTLEDNING

Leaderprojektet sköts av Ålands Vatten och vattenskydd.ax. Fältbesök, rådgivning och föreläsningar, framtagande av information och film köps in som experttjänster.

MÅLSÄTTNING

Att hitta åtgärder som både jordbrukare och vattenmiljön vinner på, genom minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark. Ålands Vatten Ab och vattenskydd.ax hoppas med detta projekt att kunna hjälpa och inspirera lantbrukare till att arbeta för minskade näringsförluster från jordbruksmarken. En annan förhoppning är att projektets ska leda till att fler aktörer på Åland vill arbeta med dessa frågor.

AKTIVITETER

Projektet omfattar bland annat föreläsningar, fältbesök, dikesvandringar, gårdsvis rådgivning, informationsblad samt Vattenpodden, som tillkom som en covid-anpassad lösning för uteblivna föreläsningar och seminarier. Alla som är intresserade har kunnat delta i projektets olika aktiviteter. Gårdsvis rådgivning har i första hand erbjudits till jordbrukare aktiva inom vattenskyddsområdena kring Långsjön i Finström och Jomala samt Markusbölefjärden i Finström.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska