Din åtgärd spelar roll!

Det finns mycket du som lantbrukare och livsmedelsproducent kan göra för att minska näringsförlusterna från din jordbruksmark. Minskade näringsförluster är bra för både ekonomin och för vattendragen och Östersjön.

I foldern ”Din åtgärd spelar roll” har vi samlat klokskaper och lärdomar från föreläsare, experter, andra projekt och andra organisationer med fokus på minskade näringsförluster. Hoppas att den kommer till nytta för minskade näringsförluster vinner både lantbruket och vattenskyddet på.

Minskade näringsförluster är lönsamt för jordbrukaren och bättre för vattendragen.

 

Gödsling

 • Sprid inte gödsel före regn, på vattenmättad eller frusen mark.
 • Var noga med att arbeta in gödseln så snart som möjligt.
 • Tänk även på marklutningen.

 

Förvaring av ensilage

 • För bättre foderkvalitet och vattenskydd – hantera och förvara inte ensilagebalar nära diken, sjöar eller vattendrag..

 

Körning och markpackning

 • Planera din körning för att undvika markpackning.
 • Håll trycket i däcken lågt när du kan.

 

Diken

 • Inspektera och underhåll dina diken så att vattnet tar rätt väg i jordbrukslandskapet.
 • Se till att dikeskanterna har tillräckligt flack lutning så att partiklar inte kalvar ner i dikesfåran.
 • Undvik att rensa i diket eller störa växttäcket i och kring ett dike när det inte behövs.

 

Djur på bete

 • Planera din betesdrift så att marken får vila emellanåt och var extra noga med att marken inte blir söndertrampad. Beakta säsong och väderförhållanden i planeringen.
 • Flytta rund utfodrings- och dryckesplatser eller dränera och förstärk marken vid permanenta utfodringsplatser.
 • Där betesdjur kan gå ner i naturliga vatten, se till att det inte blir upptrampat och trasigt. Förstärk marken och dränera om det behövs.
 • För brunnar och källor som används för hushållsvatten ska ett skyddsavstånd på 30 – 100 meter beaktas.

 

Skyddszoner

 • Var noga med skyddszoner utmed vattendrag, speciellt om åkern sluttar.
 • Om plogen i misstag kommer för nära ett dike behöver det åtgärdas så att vattnet inte tar fel väg och näring som ska stanna på åkern får förlorad.
 • Skyddszoner gör störst nytta på jordar som är känsliga för erosion. Du som lantbrukare vet bäst själv var matjorden brukar erodera när det regnar mycket eller är blött på vinter och vårvinter.

 

Plöjning

 • Om möjligt, plöj längs med vattendrag, inte ner mot. Fungerar det inte på hela utan – plöj åtminstone ett par längsgående drag närmast vattnet.
 • Om markförhållandena tillåter, plöj hellre på våren än på hösten.

 

Prata

 • Ta hjälp av de kunniga rådgivarna på Hushållningssällskapet och andra organisationer.
 • Prata med andra lantbrukare, de går säkert ofta med samma funderingar som du.

FÖR MER INFORMATION RELATERAT TILL ÄMNENA OVAN

KLICKA!

 
 

Vill du veta ännu mer?

Se fler tips från organisationerna nedan!

TIPS FRÅN ANDRA ORGANISATIONER

Mer om åtgärder för minskade näringsförluster

På sajten greppa.nu finns mängder av god information om åtgärder som kan hjälpa lantbrukare att minska näringsförlusterna från sin marker.

JÄRKIprojekten, från Baltic Sea Action Group, har bland annat tagit fram ett antal informationsblad om vad de kallar” Östersjövänligt och förnuftigt jordbruk”.

Se länkar till informationsbladen längre ner på sidan.

LIFE IP RichWaters och projektet Brunnby gård berättar om – Åtgärder för att behålla näringen på åkern. 

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska