Skyddszoner

Skyddszon, kantzon, buffertremsa – kärt barn har många namn. Oavsett namnet minskar de mängden fosfor som genom erosion kan rinna ut i våra vattendrag. En stor del av fosforn förloras genom jorderosion, och då kan skyddszonen fungera som ett filter där jordpartiklarna och fosforn fastnar. Skyddszoner ger inte bara minskat näringsläckage utan bidrar även till ett säkrare växtskydd och till den biologiska mångfalden.

Skyddszoner är en av de vanligaste miljöåtgärderna i alla de europeiska länderna. Inte minst har de fått stor utbredning i länder där problemen med jorderosion är stor. En stor del av fosforn vi sprider på åkrarna förloras genom jorderosion, och då fungerar skyddszonen som ett filter där jordpartiklarna och fosforn fastnar.

Det råder stor enighet om att skyddszonerna fungerar, även om kunskapen kring bredd och bästa utformning fortfarande behöver undersökas. Idag pratas det om smarta skyddszoner där det smarta står för att skyddszonens bredd och utformning anpassas efter marklutning, jordart, gröda och andra faktorer.

Fördelar med skyddszoner

  • Minskar förlusten av fosfor från åkermarken och därmed tillförseln i våra vattendrag.
  • Minskar erosionen av jord från åkern, som annars gör vattendraget grumligt.
  • Minskar risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattnet.
  • Fler växter och djur kan leva i skyddszonen, vilket gynnar den biologiska mångfalden.
  • Är en bra reklamskylt för lantbrukets miljöarbete.

Praktiska tips

  • En skyddszon gör störst nytta på marker som sluttar ner mot ett dike eller vattendrag.
  • Skyddszonen gör också störst nytta på jordar som är känsliga för erosion. Du som lantbrukare vet bäst själv var matjorden brukar erodera när det regnar mycket eller är blött på vinter och vårvinter.
  • Ibland kan en skyddszon göra miljönytta på ett specifikt ställe på en gård, även om stödvillkoren inte medger ersättning på det stället.

Källa: Greppa näringen

 

Information om vad som gäller för skyddszoner inom Ålands Vattens vattenskyddsområden.

 

TIPS FRÅN ANDRA ORGANISATIONER

Mer om åtgärder för minskade näringsförluster

På sajten greppa.nu finns mängder av god information om åtgärder som kan hjälpa lantbrukare att minska näringsförlusterna från sin marker.

JÄRKIprojekten och Carbon Action projekten, från Baltic Sea Action Group, har tagit fram information om ” Östersjövänligt och förnuftigt jordbruk” och om markvårdande jordbruksmetoder som gynnar både kolinlagring, vattenhushållningen och den biologiska mångfalden.

Länk till BSAG:s videor och material på svenska.

LIFE IP RichWaters och projektet Brunnby gård berättar om – Åtgärder för att behålla näringen på åkern. 

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska