Djurhållning

Regler och riktlinjer för gödsling och farliga ämnen inom vattenskyddsområde.

  • För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall.
  • Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även rymma allt regn-, smält-, tvättvatten och dylikt som kan komma in under 12 månader.
  • Pressvätska från ensilageframställning ska behandlas på samma sätt som kreatursgödsel och får alltså inte ledas till sjöarna via bäckar eller diken inom nederbördsområdet.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Byggnader

Regler som gäller byggnader och anläggningar i vattenskyddsområden.

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska