Top

Djurhållning

Regler och riktlinjer för gödsling och farliga ämnen inom vattenskyddsområde.

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall.

Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även rymma allt regn-, smält-, tvättvatten och dylikt som kan komma in under 12 månader.

Pressvätska från ensilageframställning ska behandlas på samma sätt som kreatursgödsel och får alltså inte ledas till sjöarna via bäckar eller diken inom nederbördsområdet.

Tillbaka