Infoblad: Vattenskydd i jordbrukslandskapet

Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för jordbruket samtidigt som verksamheten i sig påverkar vattnets kvalitet och livsmiljön under ytan. Framtidens jordbruk behöver gå hand i hand med vattenskyddet. Vi måste hitta lösningar för att säkra tillgången på rent vatten, samtidigt som lantbruk och livsmedelsproduktion ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.

 

När Ålands Vatten år 2016 och 2017 genomförde ett strategiskt arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning utarbetades 7 st strategiska utvecklingsmål. Mål nummer 6 är formulerat: ” I tillrinningsområdena bedrivs blomstrande näringsverksamhet som inte har en negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjöarna. Nya innovativa metoder har utvecklats och tagits i bruk genom samarbeten över sektorerna.” Utvecklingsmål nummer 6 är ett mål som vi på Ålands Vatten kommet att arbeta mer med under 2019 och 2020. Vill du vara med eller ta del av det arbetet, ta gärna kontakt med oss så får du veta mer.

 

Här nedan har vi samlat 14 st kortfattade informationsblad om olika åtgärder för bättre vattenkvalitet som kan tillämpas inom jordbruket. Informationsbladen är sammanställda inom projektet Central Baltic WATERCHAIN som Ålands Vatten deltog i åren 2015-2018.

Jordbruksmetoder för minskade näringsförluster från jordbruksmark

Plöjning längs konturlinjerna
Minskad jordbearbetning eller ingen jordbearbetning
Skyddszoner
Fånggrödor
Diversifierad rotation av grödor
Strukturkalkning
Gipsbehandling (obs! ska ej användas inom sjöars tillrinningsområden)

 

Åtgärder som minskar näringsbelastningen till vattendrag

Sedimenteringsdammar (kan kombineras till att vara bevattningsdammar)
Avskärning av dräneringsrör
Reglerad dränering
Småskaliga filterapplikationer
Tvåstegsdiken
Konstruerade våtmarker
Direktfällning av fosfor

* Stöd för åtgärder som dessa går att söka från LEADER Åland[

Foto: Åbo Yrkeshögskola

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska