Fältvandring i Prästgårdsnäset

Det är dimmig och småduggar lätt, marken är våt och lerig. Det är oktober 2019 och vi är på vandring i betesmarker och åker i och kring naturreservatet Prästgårdsnäset i Finström. Finns det åtgärder som kan göras här för att förbättra tillståndet i våra vattentäkter?

Den torra och varma sommaren 2018 syntes på flera sätt i Ålands Vattens vattentäkter och tyvärr har trenden med en försämrad vattenkvalitet redan pågått en tid. För att sjöarna ska ha en chans att återhämta sig krävs det åtgärder som vänder trenden.

Uppdraget under dagens fältvandring är att diskutera åtgärder som kan bidra till att förbättra vattenkvaliteteten i naturreservatet Prästgårdsnäset samt åkern öster om reservatet.

Vandringen inleds med att Ålands Vatten kort presenterar utredningen ”Tillrinningsområdesanalys och reduktionsplan för Långsjön och Markusbölefjärden”, genomförd av en expertenhet från Åbo Yrkeshögskola. Utredningen blev klar förra året och har sedan dess presenterats i olika sammanhang och då varit ett bra diskussionsunderlag om olika åtgärder.

Under vandringen genom naturreservatet samtalas det kring betesmarkerna, risker för råvattentäkten, utmaningar och möjligheter till lösningar.

Ålands Vatten arbetar för restriktioner för betesdjur närmast vattentäkterna. Dels medför upptrampade betesmarker en risk för urlakning av näringsämnen. Dels kan vissa typer av bete, främst nötkreatur, medföra risker med virus och annat sjukdomsalstrande som vi inte vill ha i närheten av en råvattentäkt för dricksvatten.

Å andra sidan är den skyddsvärda naturen och naturvärdena i naturskyddsområdet beroende av att området betas. Vissa av naturvärdena kräver betande djur för att upprätthållas.

Med på fältvandringen

Sakkunniga vandringsledare:
Kristoffer Rancken, skogsbruksingenjör
Romi Rancken, forstmästare och lektor i bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia

Deltagare:
Jordbrukare från området
Landskapsregeringens naturvårdsintendent Maija Häggblom
Fastighetsverkets ansvariga för natur- och skogsvård Henrik Bertell och Ray Holmlund.
Representanter från Leader Åland, Ålands landskapsregering, Ålands vatten och vattenskydd.ax.

 

Vattenståndet i sjöarna är normalt vid tidpunkten för vandringen. Bilden visar hur högt vattnet står på marker där kor betar under växtsäsong.

Att göra fältvandringar är ett lättsamt och konstruktivt sätt att skapa diskussion och i förlängningen även driva förändring kring berörda åkrar och vattendrag  vattenskyddsområden.

Driver du lantbruk i ett av Ålands Vattens vattenskyddsområden? Kontakta oss gärna på info@vattenskydd.ax om du vill göra en fältvandring i dina marker.

Förslag på åtgärder i området

Enligt utredningen ”Tillrinningsområdesanalys och reduktionsplan för Långsjön och Markusbölefjärden”

En rekommendation från Åbo Yrkeshögskola är att lämna den mark som regelbundet översvämmas obrukad. Utöver det har Ålands Vatten initierat en dialog med både markägare (Finström-Geta församling) och jordbrukaren som arrenderar marken om möjligheten att anlägga en sedimentationsdamm samt att strukturkalka åkern när vallen ska brytas.

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska