Inspiration från Baltic Sea Action Group i Finland

Baltic Sea Action Group,  BSAG, är en stiftelse som arbetar för att återställa en god ekologisk balans i Östersjön. 

BSAG  är en aktör i Finland som aktivt deltar i projekt som bidrar till ett mer levande och renare Östersjön. De olika projekten omfattar bland annat minskad näringsavrinning, förbättrad gödselhanteringen, jordhälsa och kolinlagrande jordbruk. Inom vårt eget Leaderprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” initierade vi ett samarbete med BSAG´s Carbon Action Svenskfinland i januari 2021 eftersom många av de metoder som används för ett kolinlagrande jordbruk även gynnar arbetet för minskade näringsförluster.

Baltic Sea Action Group arbetar på olika sätt som en katalysator för att påskynda arbetet för Östersjön.

JÄRKIprojekten

Järki är en samling projekt som strävar efter att skydda våra vatten och naturens mångfald så att matproduktionen kan fortsätta på ett tryggt, hållbart och produktivt sätt. Jordbrukarna är de viktigaste samarbetsparterna i Järki-arbetet som har pågått sedan 2009.

Projektens paraplynamn Järki, som betyder förnuft, syftar till vad det är fråga om. Projekten söker fram och förmedlar kunskap om förnuftiga åtgärder för att främja lantbrukets vattenvård och naturens mångfald. Åtgärderna främjas på flera nivåer.

JÄRKIprojekten har bland annat tagit fram ett antal informationsblad om vad de kallar” Östersjövänligt och förnuftigt jordbruk”.

Läs mer om JÄRKIprojekten här

Carbon Action Svenskfinland

Carbon Action är en bred samarbetsplattform. Det centrala målet är att främja kolinlagrande jordbruk i Finland och hjälpa jordbrukare att hitta odlingsmetoder som lagrar kol i marken och passar de rådande omständigheterna på den egna gården. På plattformen genomförs flera projekt.

Carbon Actions odlarsamarbete formas i växelverkan med odlarna. Förutom information erbjuder plattformen ett brett utbud av olika sätt att främja utvecklingen av kolinlagringsmetoder, samt öka medvetenheten om dem.

Läs mer om Carbon Action här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska