Vad händer när analyslaboratoriet rullar ut på åkern? – DEMODAG

I oktober 2020 ordnade Ålands Vatten och vattenskydd.ax en demodag för att sätta fokus på jordhälsa. Ju bättre jorden mår, desto bättre är det också för vattenskyddet.

De näringsämnen som finns i jordprofilen och de som tillförs en åker ska i så stor utsträckning som möjligt komma grödorna till godo. I bästa fall tas de upp av grödorna eller stannar i åkern för kommande grödor. I sämsta fall rinner de av åkern innan de ens kommit ner i jordprofilen och ingen gröda alls har dragit nytta av näringen.

Evenemanget ”Vad händer när analyslaboratoriet rullar ut på åkern?” handlade om markskanning, markanalyser och jordhälsa samt om vikten av en välmående jord som håller näringsämnen och hushåller med vatten på ett bra sätt. Under dagen föreläste Jussi Knaapi, agronom, lantbrukare och expert på jordhälsa och demonstrerade även sin markskanner och diverse analysmetoder för ett tjugotal deltagare.

En gröda som har bra utrymme att utvecklas tar också upp mer näring och kan bättre hushålla med vattenresurserna.

Mikrobiologi, markkemi, marktäthet, rotstruktur och rotdjup, är alla faktorer som påverkar både grödan och vattenskyddet. Ju bättre rötterna kan utvecklas och ju längre ner rötterna når desto bättre och djupare kan grödan plocka upp både näringsämnen och vatten. Markstrukturen ger också svar på vattenhållande förmåga och eventuell markpackning som också påverkar grödans förmåga att utvecklas. En gröda som har bra utrymme att utvecklas tar också upp mer näring och kan bättre hushålla med vattenresurserna.

Markskanning – ett analyslaboratorium för åkern

Demodagens centralpunkt var markskannern, men även andra verktyg som en meter djupa jordprover, växttäckets koldioxidupptag, markens vattenhållande förmåga och annat demonstrerades.

Data från skanningen matas in ett program som sedan skapar precisa kartor som visar jordart, organiskt material och pH-värden. Skanningen är därför speciellt lämplig på fält med varierande jordart.

Jordprov pågår!

Exempel på analysmetoder

Markens vattenhållande förmåga mäts.

Ett en meter djupt jordprov (soil core sample) visar mycket – färg, jordart, växtmassa, rotdjup, matjordens djup etc.

Joner, pH, färg och mycket annat kan analyseras och ge svar på frågor om jordens hälsotillstånd.

God jordhälsa är en vinn-vinn-vinn situation. Det ger en agronomisk vinst i bättre skördar, en miljövinst i mindre miljöbelastning och en ekonomisk vinst i lägre kostnader och bättre lönsamhet.

Mer material

Vattenpodden gav sig ut i fält och intervjuar här bland annat Jussi Knaapi

 

Läs vår artikel om markskanning och jordhälsa

Demodagen och även andra delar av Jussi Knaapis dagar på Åland har även dokumenterats av Hungry for Saltvik.

Se deras material här

Ålands radio besökte demodagen.

Här kan du lyssna på deras inslag

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska