Markskanning – ett verktyg för att förbättra jordhälsan

Ju bättre jorden mår, desto bättre är det också för vattenskyddet. För att du som lantbrukare ska kunna ge dina grödor de bästa förutsättningarna är det bra att känna din jord och på olika sätt optimera jordhälsan så att du kan få ut så goda skördar som möjligt. Markskanning är ett av verktygen som kan användas.

 

På Åland, som på andra platser, varierar jordart, vattenhållande förmåga och näringsinnehåll på olika åkrar och även på varje enskild åker. För att du ska ge varje planta de bästa förutsättningarna är det viktigt att du känner din åker så bra som möjligt. Markskanning är ett av verktygen som kan användas för att lära känna dina jordar och förbättra jordhälsan.

Ju bättre jorden mår, desto bättre är det också för vattenskyddet. Med hjälp av markskanning får du bättre förutsättningar för att optimera jordhälsan.

Med hjälp av kompletta skannings- och analysresultat kan du skapa bättre förutsättningar för odlingen. Fördelarna är många. Du lär känna sin mark bättre och kan därmed förbättra odlingsekonomin och uppnå bättre kvalitet. Genom att förbättra jordhälsan tillgodoser du grödornas behov bättre och minskad miljöbelastning följer med på köpet. Ju bättre jorden mår, desto bättre är det också för miljön och vattenskyddet.

Med hjälp av markskanningens platsbestämda datainsamling kan insatser i olika delar av fältet optimeras. Det kan till exempel gälla växtnäring, gödselspridning, kalk, jordbearbetning, val av grödor och tidpunkter för åtgärder.

 

Skanning av åker med VERISTECH SCANNING

Markskanningen utförs med utrustningen Veristech scanning, som dras bakom en traktor med lågt lufttryck i däcken. Veristech kartlägger markstrukturen på åkern genom att mäta jordens elektriska ledningsförmåga – konduktiviteten.

Data från skanningen matas in ett program som sedan skapar precisa kartor som visar jordart, organiskt material och pH-värden. Mätningen går relativt snabbt och ger täta mätvärden och en detaljerad karta över variationer i jordarter. Skanningen är därför speciellt lämplig på fält med varierande jordart.

Jordprovtagning - INTACT SOIL CORE SAMPLING

Som ett komplement till skanningen tas jordprover, så kallade Intact Soil Core Sampling. Jordprovernas tas på platser som är så representativa för åkern som möjligt. Genom kartorna från skanningen får man information om övergångszoner mellan olika jordar och på så vis kan platserna väljas. Med den automatiska provtagaren sker provtagning på tre djup samtidigt.

Jorden samlas upp för att sedan analyseras för olika parametrar både i fält och i laboratorium. Metoden är exakt och ger trovärdiga och jämförbara prov. Analysen ger information om marktäthet, markpackning, rotstruktur och rotdjup, samt mikrobiologisk aktivitet och annan skiktrelaterad information.

Genom olika analyser av jordprofilen kartläggs den biologiska, fysiska och kemiska situationen/hälsan i marken. Genom denna jordhälsoprofil får man tilläggsinformation om till exempel kvävereserverna i marken, vilket sedan underlättar för bland annat planering av gödsling.

Andra tester som utförs av Jussi Knaapi

I jordbruksmarker pågår alltid en kamp om att inte förlora för mycket humus. I humuslagret finns det organiskt bundna kvävet. Med ett SLAN test (Solvita Labile Amino-Nitrogen) få man en bättre bild av jordens struktur och hur stor den organiskt bundna kvävereserven i marken är.

Jussi Knaapi tar upp och demonstrerar ett en meter långt jordprov. På det här viset får man svar på bland annat jordstruktur, humuslagret tjocklek, man ser jordlagrens olika färger och kan även se hur långt ner grödans rötter sträcker sig.

Ett så kallat Micobiometer test mäter mängderna bakterier och svamp och kvantifierar den lösliga CO2 reserven i marken. Genom en metod som liknar ett upp och nedvänt akvarium kan man också mäta mängden koldioxid som jorden frigör (CO2 burst). Denna mätning är en intressant indikator för biologisk aktivitet som gynnar markens funktion.

God jordhälsa är en vinn-vinn-vinn situation. Det ger en agronomisk vinst i bättre skördar, en miljövinst i mindre miljöbelastning och en ekonomisk vinst i lägre kostnader och bättre lönsamhet.

Analyser på kommande

I vårt leaderprojekt ”Minskade växtnäringsförluster från jordbruksmark” samarbetar vi med ett par jordbrukare inom vattenskyddsområdet för att utforska ämnet jordhälsa genom att använda verktyget markskanning. Skanningen av deras marker har utförts i oktober 2020 och när vi får resultaten av alla analyser presenterar vi mer information.

 

Mer material

Vattenpodden gav sig ut i fält och intervjuar här bland annat Jussi Knaapi

 

Jussi Knaapi är godkänd Råd 2020-rådgivare och kan anlitas inom systemet för jordbruksrådgivning.

Här hittar du alla olika prover som Jussi Knaapi kan erbjuda (på engelska)

 

Varför skanna jorden? Hör Patricia Wiklund, Hungry for Saltvik berätta här:

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska