Inspiration från LIFE IP Rich Waters och Brunnby gård- behåll näringen på åkern!

LIFE IP Rich Waters bidrar med ny kunskap och bättre metoder för att tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar våra vatten. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund.

LIFE IP Rich Waters är ett projekt finansierat av EU:S LIFE program som leds och koordineras av länsstyrelsen i Västmanland. Projektet består av 20 delprojekt som genomförs i Norra Östersjöns vattendistrikt, det vill säga i Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. I projektet deltar bland annat myndigheter, kommuner, företag, universitet och vattenvårdsförbund. Genom nationella myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket arbetar de för att resultaten ska få spridning över hela landet.

Behåll näringen på åkern!

Ett av de många delprojekten inom Richwaters är det som gjorts på Brunnby gård i Västerås kommun. Projektet handlar om olika metoder för att behålla näringen på åkern. Se mer här nedanför.

 

 
ÅTGÄRDER FÖR ATT BEHÅLLA NÄRINGEN PÅ ÅKERN

Brunnby Gård

På Brunnby gård i Västerås kommun finns det ett flertal åtgärder som lantbrukaren Robert Kihlin har gjort för att behålla näringen på åkern. Här nedan hittar du en en översikt så att du enkelt hittar vidare.

Klicka på bilderna så kommer du rätt.

 

”Grödorna får ett större och mer utvecklat rotsystem och kan ta upp mer växtnäring. Risken för kväve- och fosforförluster minskar, och möjligheten att klara en torrperiod ökar då rötterna når längre ner.”

”En vårplöjd fånggröda kan till och med halvera kväveutlakningen på lättleror och enkelkornsjordar. Detta tack vare tillväxt, upptag och utebliven höstbearbetning.”

”I vilket skick markytan lämnas över vintern har stor betydelse för hur stor risken blir att det uppkommer erosion med tillhörande fosforläckage.”

”Att mylla ner stallgödseln i samband med spridning är ytterligare ett sätt att öka kväveutnyttjandet och därmed minska näringsläckaget samt mängden som behöver spridas.”

”Den förbättrar jordens närings- och vattenhållande förmåga och gör att jorden blir mer lättarbetad och torkar upp snabbare. Med en bra markstruktur minskar dessutom risken för fosforförluster till vattendragen.”

”Till skillnad från traditionell dränering får man med kalkfilterdiken en jämn infiltration över dräneringsledningen och en kemisk fällning av fosfor.”

”En fosfordamm är en liten våtmark som är specialbyggd för att fånga fosfor. Med rätt förutsättningar kan den fånga upp till 40 procent av fosforn från åkermarken.”

”En stor del av fosforn förloras genom jorderosion på åkern, och då kan skyddszonen fungera som ett filter där jordpartiklarna och fosforn fastnar.”

Denna artikel är producerad som en del av Leaderprojektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”. Projektet drivs av Ålands Vatten och vattenskydd.ax under perioden 2019-2022.
ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OM LANTBRUK OCH VATTENSKYDD

Ålands vatten Ab ansvarar för behandlingen personuppgifter som samlas in på företagets webbplatser och i samband med olika evenemang som företaget anordnar. Läs vår integritetspolicy här

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska