Vattendragsgrupper, vattenplaner och studiecirklar

I Sverige har det i många år redan arbetats med vattendragsgrupper och för bara något år sedan har flera länsstyrelser i Mellansverige också utvecklat en modell som kallas gårdsvisa vattenplaner. Båda metoderna bygger på engagemang, diskussion, samverkan och problemlösning. En annan metod utarbetad av Jordbruksverket är studiecirklar om diken.

 

Vattendragsgrupper

Metoden med vattendragsgrupper har tagits fram inom Greppa Näringen. Syftet med vattendragsgrupper är att väcka intresse och att inspirera till åtgärder för förbättrad vattenkvalité i utvalda avrinningsområden. Framförallt områden där vattnet på grund av yttre påverkan inte har god kvalitet.

Det finns en rådgivningsmodul på Greppa Näringen som beskriver metoden.

 

Gårdsvisa vattenplaner

Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län har tagit fram en metod för rådgivning om åtgärder för bättre vattenkvalitet på gårdsnivå. Metoden, som ska leda fram till gårdsvisa vattenplaner, innebär att enskilda lantbrukare får stöd av rådgivare att identifiera lämpliga åtgärder för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar. Den gårdsvisa vattenplanen utgår från lantbrukarens perspektiv och hjälper honom eller henne att prioritera vilka insatser som ger störst effekt i förhållande till kostnaden.

Denna metod har utvecklats av Life IP Rich waters.

 

Studiecirklar om diken.

Jordbruksverket i Sverige har utarbetat en metod för studiecirklar om diken. I dessa studiecirklar kan deltagarna öka sina kunskaper om vattenanläggningar och avvattning, och därmed förbättra förutsättningarna för odling på sin åkermark.

Lantbrukaren Conny Pettersson som besökte Åland hösten 2019 är en engagerad och aktiv part i den vattendragsgrupp som hans gård hör till. Mer om Connys Ålandsbesök här.

 

Åländska exempel på en form av vattendragsgrupper:

 

Mer om samma ämne

Vattendragsgrupper, vattenplaner och studiecirklar

Greppa näringen om vattendragsgrupper.

LIFE IP Rich Waters om gårdsvisa vattenplaner.

Jordbruksverket- studiecirklar om diken.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska