Top
Coas4Us

Coast4us

Med start år 2018 är Ålands landskapsregerings miljöbyrå med i flera projekt som rör vattenskydd och Östersjön. Här presenteras Coast4us

Målet med projektet Coast4us är att skapa hållbara planer för marin- och kustzoner och deras omgivande samhällen.

Målet med projektet Coast4us är att skapa hållbara planer för marin- och kustzoner och deras omgivande samhällen. De medverkande partnerna i Estland, Lettland, Sverige och på Åland kommer tillsammans skapa metoder och verktyg för att bättre visualisera och utvärdera olika värden och intressen. Projektet kommer att involvera den lokala nivån i planeringsprocessen samt intressenter från olika sektorer (t.ex. turism, jordbruk, naturvård och fiske). Utöver detta kommer även barn och ungdomar att involveras i projektet för att väcka deras intresse för frågor som rör Östersjön.

Projektet kommer att bidra till en samexistens mellan exploaterande aktiviteter och bevarandet av biodiversitet och ekosystemtjänster. Inom projektet kommer dataunderlag mm tas fram för att underlätta planeringen av marin- och kustzoner i Östersjön. Vidare kommer metoder att utvecklas för att göra planeringsprocessen mer transparent, tillgänglig och inkluderande för den lokala nivån samt intressenter.

Deltagare i projektet är: Länsstyrelsen Östergötland, Sverige (lead partner); Hela Sverige ska leva, Sverige; Coompanion Östergötland, Sverige; Valdemarsviks kommun, Sverige; Norrköpings kommun, Sverige; Linköpings universitet – Centrum för kommunstrategiska studier, Sverige; Aspöja fastigheter Ab, Sverige; Ålands landskapsregering, Åland; Kökars kommun, Åland; Ministry of Environmental Protection and Regional Development, Lettland; Carnikava kommun, Lettland; Saulkrasti kommun, Lettland; Salacgriva kommun, Lettland; Riga Technical University, Lettland; Tallinn University of Technology – Department of Marine Systems, Estland och Saaremaa kommun, Estland.

Projektet är avslutat.

Se information på landskapsregeringens webbsida.