BSI- Kombidammar

Här tipsar vi om ett webbinarium om kombidammar ordnat av BSI, Baltic Stewardship Initiative i november 2021.

BSI- Baltic Stewardship Initiative är ett projekt som drivs av WWF Sverige i samarbetet med LRF, Greppa Näringen och jordbruksverket.

Begreppet kombidamm kommer av viljan att förena olika funktioner och nyttor hos en damm. I teorin kan de olika nyttorna vara: vatten för bevattning, näringsretention, biologisk mångfald, skönhetsupplevelse och vattenbuffringsförmåga.

 

Med fem nyttor finns teoretiskt många kombinationsmöjligheter. I praktiken går det inte att få allt samtidigt och det handlar om att hitta kompromisser. En bevattningsdamm kan utformas varierat så att den får mer eller mindre funktioner för biologisk mångfald. Ett annat exempel är att ju mer näringsrikt vatten den fylls med, helst ur dräneringsrör, desto mer näringsretention kan ske.

Talare på webbinariet: Tette Alström från Ekologigruppen och Martin Jönsson, inspektor Svenstorp-Björnstorp, som berättar mer om hur man framgångsrikt kan anlägga en kombidamm i sitt eget lantbruk.

* Under vintern 21/22 anordnade BSI tillsammans med LRF och Greppa Näringen en serie seminarier som lyfte goda exempel från lantbrukare som jobbar med effektiva lösningar på sina gårdar för att minska läckaget av växtnäring till omgivande vattendrag, sjöar och hav samt för att optimera sin användning av växtnäring. Seminarierna riktade sig främst till lantbrukare, experter och myndigheter men också till andra intresserade som vill lära sig mer om åtgärder på gårdsnivå som bidrar till att minska övergödningen.

 

Mer om samma ämne

Dammar och våtmarker

Greppa näringen – Fånga fosforn med en fosfordamm.

Hushållningssällskapet – Praktisk handbok för våtmarksbyggare.

Hammarudda gård anlägger våtmark – Film från LeaderÅland, 16 min.

Tage Eriksson om Hammaruddas våtmark – Film från Hungry for Saltvik, 6 min.

Vattenpodden – Granlids våtmark i Vårdö.

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska