Arrendeavtal med hänsyn till vatten och miljö

Då Fastighetsverket under 2021 skulle förnya flera arrenden skapades nya arrendevillkor med hänsyn till både intäkter och miljö. Om du arrenderar ut dina marker kan även du ställa liknande krav – här har vi listat några tips.

Ålands Fastighetsverk äger och förvaltar den mark som ägs av Ålands landskapsregering på Åland. En del av marken finns inom vattenskyddsområdet för Ålands Vattens dricksvattentäkter Långsjön och Markusbölefjärden. Då Fastighetsverket skulle förnya flera av dessa arrenden år 2021 hade Fastighetsverket och Ålands vatten en tät dialog  för att hitta en optimal lösning i balansen mellan miljöskydd och arrendeintäkter. Resultatet blev vad parterna upplever var nya arrendevillkor i en sund balans mellan arrendeintäkter och miljöhänsyn.

Arrenderar du ut dina marker? Skulle du vilja att den som brukar dina marker tar bättre hänsyn till miljön? Kan du tänka dig som arrendegivare att ta ett lite lägre arrende skulle du också kunna höja kraven ett snäpp. Fastighetsverket var först ut men alla som vill kan ta efter. Här är exempel på några punkter som kan tas med i arrendeavtal för jordbruksmark.

 

Användning av arrendeobjektet och arrendetagarens skyldigheter
 • Arrendeobjektet ska användas för jordbruksändamål om inte annat skriftligen överenskoms med arrendegivaren. Arrendetagaren förklarar sig medveten om att arrendegivaren önskar miljöhänsyn och arrendegivaren ska vid förfrågan få ta del av markkarteringar, gödselplaner och gödseldagböcker för arrendeobjektet.
 • Arrendetagaren är skyldig att sköta ägorna så att de under arrendetiden inte försämras. Arrendetagaren förbinder sig att odla marken så den är berättigad till kompensationsbidrag och miljöstöd under hela arrendeperioden.
Gällande växtodling

Bruksmetoder för minskade växtnäringsförluster ska iakttas:

 • Vid vallodling ska arrendetagaren säkerställa att marken har växttäcke året runt medan om annat odlas så ska efter sista skörd sås fång- eller bottengrödor.
 • Vid vallodling ska även sås djuprotade växter för att bevara god mullhalt.
 • Skyddszoner om tre respektive fem meter från dikets kant ska alltid respekteras och åtgärder för minimering av ytavrinning och växtnäringsförluster ska vidtas.
 • Användning av växtskyddsmedel ska minimeras och ska alltid följa de regler som gäller speciellt för vattenskydd, till exempel avseende vindavdrift och preparat förbjudna på grundvattenområden.
Gällande markbearbetning
 • Vid markbearbetning ska åtgärder vidtas så att jorderosion och näringsförluster minimeras.
 • Plöjning ska när den sker göras längs med konturlinjer för minskad ytavrinning till vattendrag.
Gällande gödsling och växtskydd
 • Gällande regelverk ska följas och särskild försiktighet iakttas för att på förhindra näringsförluster och avrinning till vattendrag.
 • Arrendetagaren är skyldig utföra flyghavrebekämpning av arrendeområdet. Härvid ska regler gällande vattenskydd särskilt beaktas.

 

Gällande dikesunderhåll
 • Arrendetagaren sörjer för röjning och underhåll av diken. Gällande åtgärder i diken och skyddszoner skall eventuella åtgärder utföras i enlighet med gällande dikesplan och efter eventuellt inhämtande av utlåtande myndighet.

 

Liknande artiklar

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska