Lantbruk och vattenskydd

Tillgång till rent vatten är en nödvändighet för jordbruket samtidigt som verksamheten i sig påverkar vattnets kvalitet och livsmiljön under ytan. Framtidens jordbruk behöver gå hand i hand med vattenskyddet. Vi måste hitta lösningar för att säkra tillgången på rent vatten, samtidigt som lantbruk och livsmedelsproduktion ska kunna bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt.

 

Verksamhet i och kring vattenområden regleras av Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland och Nitratbeslutet (2016:41).

På Åland finns dessutom tre vattenskyddsområden där särskilda föreskrifter gäller. Dessa har fastställts genom ett utslag (32/1988/3) i Västra Finlands Vattendomstol (vid inrättandet av vattenskyddsområde). Markägarna runt vattenskyddsområdena har en gång fått ersättning för att skydda området.

I väntan på utökat vattenskydd är det förstås önskvärt att man följer samma regler vid alla vattentäkter och kustområden.

Föreskrifter för jordbruk i vattenskyddsområden

I vattendomen från 1988 finns regler för jordbruk vad gäller exempelvis lagring, hantering och spridning av gödsel, användning av växtskyddsmedel och annat som kan påverka vattenmiljön.

 

Lantbruk

Skogsbruk och vattenskydd

Skogen är full av förnyelsebar råvara som går lätt att återvinna. Men skogsbruket har också effekter på vattenmiljön.

Föreskrifter

Djurhållning

För att förhindra förorening av vattendrag och grundvatten ska djurstall förses med vattentäta bassänger eller gödselplattor för lagring av avfall. Förutom gödsel ska lagringsutrymmena även rymma allt regn-, smält-, tvättvatten och dylikt som kan komma in under 12 månader.

Föreskrifter

Gödsling och farliga ämnen

Gödsel ska i första hand spridas på våren. Svämgödsel och slam från avloppsreningsverk ska myllas ner senast fyra timmar efter spridning på åkermark. Spridning av konstgödsel på åkrar med höstsådd, gräsvall, fruktträd samt grönsaks- och bärväxter är tillåtet mellan den 20 april och den 1 september.

Föreskrifter

Byggnader

Regler som gäller byggnader och anläggningar i vattenskyddsområden.

Liknande artiklar

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska