Kompetenshöjande utbildningsprogram

Kompetenshöjande utbildningsprogram och samarbeten: 

Inspiration för arbetsformen har hämtats från Jill Clappertons internationella samarbetsnätverk (Jill Clapperton Network). Det är ett nätverk av drivna jordbrukare runt experten Clapperton, som samlas regelbundet för att lära sig nytt om jordhälsa, vattenvård, biodiversitet, regenerativt jordbruk, kolbindning, mikrober, näringstäthet, osv. Man har studiecirklar kring intressanta ämnen, man utbyter erfarenheter och lär varandra. Emellanåt tas föreläsare och experter in för att dela med sig av kunskap och best practices exempel. Plattformen och utbildningsprogrammen styrs av en facilitator. Huvudsaklig inlärningsform är Peer Learning (PL), en modell för lärande och handledning som kännetecknas av ett deltagaraktiverat arbetssätt där kunskaper och färdigheter utvecklas genom social interaktion. PL innebär ett lärande mellan jämbördiga, dvs. att deltagarna lär av och med varandra.

Projektet anpassar arbetssättet till en lokal version. Delvis används Carbon Actions ”Grunderna i regenerativt jordbruk” som material, delvis material från Greppa Näringen, men efter hand kommer innehållet att formas mera enligt deltagarnas behov. För varje år görs en plan.

Fokus för 2022 är på:

·        Att sätta åkern i skick med regenerativa metoder (balanserad växtnäring, vattenhushållning, markpackning, dränering, osv.).

·        Att maximera fotosyntesen, mikroberna och skyddet (jordförbättring, kolbildning, fånggrödor, bottengrödor, kvävefixering).

·        Biologisk mångfald och ekosystemprocesser (metoder att främja biologisk mångfald och stärka ekosystemprocesser i åkermark och på gården).

·        Markförbättring med yttre insatser.

·        Minimerad störning.

·        Integrerad boskap.

·        Mäta och observera (teknologisk utveckling).

·        Ekonomiska styrning, sätt att samarbeta.

·        Våtmarker, trädplantering, skyddszoner, åtgärder i vattendrag.

·        Innovationer och nya metoder – demonstrationer och egna erfarenheter.

Träffarna hålls online. Under vinterhalvåret är det fler träffar och under växtsäsongen färre. Förutom online träffarna och plattformen används snabbkommunikation och social media som kommunikationsverktyg.

Liknande artiklar

Gårdsspecifika lösningar

Gårdspecifik rådgivning & gårdsvisa vattenplaner eller biodiversitetsplaner hjälper lantbrukaren att hitta de mest lämpliga insatserna som ger den bästa effekten på den egna gården.

Vattendragsgrupper

I modulen vattendragsgrupper hämtas inspiration från det svenska konceptet med samma namn. Målet med vattendragsgrupperna är att inspirera och motivera jordbrukare att frivilligt genomföra åtgärder som förbättrar

Demonstrationsgårdar

Under både Ålands Vatten Ab:s/Vattenskydd.ax:s jordbruksprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”  och projektet ”Hungry for Saltvik” har fördjupad dialog uppstått med enskilda jordbrukare som har specifika

Inspiration och kunskapsspridning

Genom fältdiskussioner, demodagar, studiebesök och vattenvandringar kommer projektet att sprida inspiration och kunskap till intresserade jordbrukare, intressenter och allmänheten. Arbetssättet har etablerats inom Vattenskydd.ax:s tidigare

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska