Demonstrationsgårdar

Under både Ålands Vatten Ab:s/Vattenskydd.ax:s jordbruksprojekt ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark”  och projektet ”Hungry for Saltvik” har fördjupad dialog uppstått med enskilda jordbrukare som har specifika utmaningar gällande jordbrukets vattenvård. Utmaningarna berör bl.a. risk för översvämningar, åkrar med försämrad vattenhållningskapacitet, samt avrinnings- och näringsämnesbalans-problematik på åkrar nära känsliga vattendrag.

I och med att allt fler krav ställs på jordbrukare att bli klimatsmartare och mer hållbara i sin verksamhet, behövs nya verktyg och metoder för att underlätta deras strävan och beslutsfattande. Det sker kontinuerlig utveckling inom t.ex. kolbindning, ökad jordhälsa och minskade näringsförluster – men det kan vara en komplex process att avgöra vilka innovationer som skapar verklig nytta, är relevanta för åländska förhållanden och ger kostnadseffektivitet. Som jordbrukare behöver man möjlighet att testa, jämföra och konkretisera på gårdsnivå för att kunna få ett helhetsgrepp och kunna göra mera informerade beslut för framtiden.

Projektet kommer att jobba med demogårdar som kommer att bidra till att nya innovationer testas på Åland. Gårdarna är aktiva inom vattenvårdsfrågor och erbjuder realistiska förhållanden för både demon och tester. Demogårdarna sammanställer tillsammans med projektet en demo- och testplan för hela projekttiden på 3 år. Genom att tillsammans konkret demonstrera och testa olika hjälpmedel, analyser och metoder, hjälper vi jordbrukarna att få grepp om de nya lösningarnas nytta, användarvänlighet och kostnadsstruktur.

Hjälpmedlen innefattar bl.a. digitala tjänster, satellit- och karttjänster, sensorer på åkern, markskanning, koldioxidmätning, vattenavrinning, vattenanalyser, markanalyser och mätningsverktyg för näringsämnen, biodiversitet, fungi och bakterier, osv.

På demogårdarna sätts extra fokus på åtgärder för naturlig retention (kvarhållande) av vatten i åkerlandskapet, vilket kan bidra till att begränsa både översvämning och torka, samt åtgärder för biodiversitet, som är den främsta drivern för kolbindning i marken.

Orsaken att fokusera på kvarhållande av vatten bland alla de ekosystemtjänster som jorden ger, är följande:

Då extremväder ökar (långa och våta vintrar, torra och heta somrar), är kvarhållandet av vatten den variabel som ger mest förbättring åt jordens resiliens. Genom att förbättra jordkvalitet och återskapa jordens kapacitet att hålla vatten, kan jordbrukarna snabbt erhålla fördelar i sin odling genom stryktåligare grödor. Förbättringen av kapaciteten att hålla vatten är relativt enkel att mäta. Denna variabel visar även den snabbaste och mest synliga förbättringen. Kapaciteten att hålla vatten är den ekosystemtjänst som kan ses ha det största värdet.

Orsakerna att fokusera på biodiversitet i åkermark:

Biodiversitet är den främsta drivern för kolbindning i marken och har ett flertal fler fördelar både för gården och ekosystemen omkring. Jordens organiska kol och det organiska material som det finns i är livsviktiga för plantans tillväxt genom att reglera aggregation, temperatur, infiltrering och kvarhållning av vatten, samt cirkulation av näringsämnen. Jordens organiska material hjälper även ekosystemtjänster som minskad erosion, filtrering av föroreningar och skapande av livsmiljöer och mat för många arter. Utan tillräckligt med organiskt material kan jorden inte underhålla varken det mikrobiska eller grödornas liv utan att en stor andel insatsmedel tillförs.

Demogårdarna har 3 viktiga uppdrag – att visa proof of practice av nya metoder som testas under projektet, att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, samt praktiska resurser som projektet har, samt att hjälpa projektet att bygga nätverk och öka kontakten jordbrukare emellan.

Under projekttiden mäter och visar gårdarna upp hur man med hjälp av regenerativa metoder kan öka jordens kapacitet att hålla vatten. Dessutom tar de in i sin verksamhet åtgärder som ökar biodiversiteten i sitt landskap, vilket leder till bättre resiliens hos grödorna och mindre insatser utifrån.

 

Metoder och innovationer som testas kan vara t.ex.

• Digitala tjänster som satellitbilder, integrerat med dataplattformer.

• Kostnadseffektiv jordprovstagning och analyser.

• Sensorer på åkern, markfuktighet, CO2 mätning, väderstationer.

• Mätning av vatten på åker, infiltrering, vattenhållning och erosion.

• Mätning av biodiversitet och ekosystemprocesser.

• Mätning av jordhälsa, svampar och bakterier, etc.

• Tester med tilläggsnäring för jordens mikrober.

• Tillsatser som ökar jordhälsa och vattenhållning.

• Beslutsfattande metoder, management.

 

Åtgärder som kan testas av demogårdarna eller andra gårdar kan t.ex. vara

• Minimal plöjning, ingen plöjning                                  • Täckgrödor

• Djuprotade mellangrödor                                             • Växtföljdsplaner

• Förmultnande halm och andra skörderester                • Baljväxter

• Diversitetsgrödor                                                         • Lättare maskinpark

• Användning av fast gödsel och grön kompost             • Ingen bar jord

• Minskad användning av handelsgödsel                        • Geografisk optimering

• Landskapselement och robust växtlighet                     • Alléodling

• Blommande skyddszoner och biodiversitetsremsor     • Biogödsel och starters

Liknande artiklar

Gårdsspecifika lösningar

Gårdspecifik rådgivning & gårdsvisa vattenplaner eller biodiversitetsplaner hjälper lantbrukaren att hitta de mest lämpliga insatserna som ger den bästa effekten på den egna gården.

Kompetenshöjande utbildningsprogram

Kompetenshöjande utbildningsprogram och samarbeten:  Inspiration för arbetsformen har hämtats från Jill Clappertons internationella samarbetsnätverk (Jill Clapperton Network). Det är ett nätverk av drivna jordbrukare runt

Vattendragsgrupper

I modulen vattendragsgrupper hämtas inspiration från det svenska konceptet med samma namn. Målet med vattendragsgrupperna är att inspirera och motivera jordbrukare att frivilligt genomföra åtgärder som förbättrar

Inspiration och kunskapsspridning

Genom fältdiskussioner, demodagar, studiebesök och vattenvandringar kommer projektet att sprida inspiration och kunskap till intresserade jordbrukare, intressenter och allmänheten. Arbetssättet har etablerats inom Vattenskydd.ax:s tidigare

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska