Vattenwebb för Åland

Ålands landskapsregering har tagit fram ett belastningsverktyg (vattenwebb) i samarbete med SMHI i Sverige. Verktyget använder modellberäkningar och kan genom dessa visa vilken belastning som kommer från olika områden på Åland och vilka källorna är.

Verktyget kan bland annat användas som bas när lokala åtgärdsplaner för olika avrinningsområden tas fram.

Belastningsverktyget hittar du på http://aland.smhi.se/
Uppge användarnamn alr och lösenord vatten2020.

Beräkningar för delavrinningsområden har utförts med den hydrologiska modellen Å-HYPE och beräkningar för kustvattenförekomster har utförts med Kustzonsmodellen.

Här finns en manual som guidar och ger tips om hur kan använda tjänsten och här kan du läsa mer om modellerna och den data som du kan nå via tjänsten.

Klicka på Atlas så kan du via en karta välja vilken punkt du vill ha uppgifter om. Information om belastningen går att få både som cirkeldiagram och tabeller.

Tjänsten ger tillgång till simuleringar av vattenföring (m³/s), kvävetransport (kg) och fosfortransport (kg) på land. Beräkningarna utförs med dagligt tidssteg för vattenkvalitet och vattenkvantitet. Vattenföring finns tillgängligt som medelvärden med upplösningen dygn, månad eller år, medan vattenkvalitet finns tillgängligt som ackumulerad massa per år. För kustvattenförekomster finns simulerade djupprofiler för temperatur (°C), salthalt (PSU), ammonium (mg/m³), nitrat (mg/m³), totalkväve (mg/m³), fosfat (mg/m³), totalfosfor (mg/m³), klorofyll-a (mg chl/m³), syre (mg/l), siktdjup (m) och omsättningstid (dagar). För varje kustvattenförekomst finns även summerad tillrinning från land tillgänglig.

Mer information om vatten på Ålands Landskapsregerings webbsida, ingång miljö och natur under vatten och skärgård.

Meny med innehåll hittas till vänster.

Liknande artiklar

Vattnets eviga kretslopp

Vi dricker samma vatten som våra förfäder drack, och alla människor i framtiden ska använda samma vatten som vi. Allt vatten på jorden är en

Östersjön

Övergödningen är Östersjöns största problem och till följd av övergödningen drabbas Östersjön idag av kraftiga algblomningar, döda bottnar och minskade rovfiskbestånd. Övergödning beror på utsläpp

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska