Projektet SMARTA VATTEN

Under åren 2022 – 2025 kommer Ålands Vatten Ab att driva projektet ”SMARTA VATTEN”. Projektet startades upp ungefär samtidigt som projektet minskade näringsförluster från jordbruksmark som genomfördes mellan 2019 och 2022 avslutades.

 

LÄS MER OM DE BÅDA PROJEKTEN UNDER FLIKEN ”I LANTBRUKET” OCH SKRIV GÄRNA UPP DIG FÖR PROJEKTETS NYHETSBREV.

 

Projektet SMARTA VATTEN ska främja jordbrukets vattenvård och biologiska mångfald genom samarbete, innovation & lokalt genomförande. Syftet med projektet är att medvetenheten, viljan och de praktiska förutsättningarna för jordbrukare på Åland att jobba och göra lämpliga lokala insatser för vattenvård och biodiversitet förbättras. 

 

 

Projektet ger möjlighet att lära sig om, testa och demonstrera nya metoder, innovationer och samarbetsformer. Genom gemensamt upptäckande och utbyte av erfarenheter och kunskap eftersträvar man ett effektiverat utnyttjande av näringsflöden och minskade näringsförluster. Målsättningen är att sjöarnas, vattentäkternas och kustvattenförekomsternas ekologiska status förbättras.

Projektet omfattar kompetenssökande utbildningsprogram, planering och rådgivning gällande gårdsspecifika lösningar, information, kommunikation och nätverkande, inspirations- och kunskapsspridning, samt samarbete med demonstrationsgårdar som visar hur olika metoder och verktyg kan tas bruk. Koordinerade och områdesvisa åtgärder eftersträvar den bästa och kostnadseffektivaste miljöeffekten, pådriven av jordbrukarna själva, som en naturlig del av deras övriga miljöåtaganden i sin jordbruksverksamhet. Arbetet resulterar i en större jordbruksbaserad gemenskap.

Projektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Åland Landskapsregering.

 

Projektet Smarta vatten

Projektet Smarta Vatten finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygden.

BAKGRUND

Med goda erfarenheter och positiva effekter från projektet ”Minskade näringsförluster från jordbruksmark” fortsätter Ålands Vatten Ab att jobba med fokus på vinn-vinn för en hållbar dricksvattenproduktion och en hållbar livsmedelsproduktion. 

PROJEKTLEDNING

Ålands Vatten är projektägare och projektledare. Projektinnehåll och koordinering av innehåll och aktiviteter sköts av Inveniere Ab och Patricia Wiklund.  Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

MÅLSÄTTNING

Projektets mål är:

  • att genom god projektstyrning och goda faciliteringsmetoder aktivera de åländska jordbrukarna kring frågor om vattenvård;
  • ett ökat samarbete jordbrukare emellan. Utgångspunkten för samarbetet är det gemensamma vattendraget;
  • ökad information om påverkande faktorer inom tillrinningsområdena, vattenskydd, återvinning av näringsämnen och användbara nya arbetsmetoder;
  • ökad kunskap bland jordbrukarna hur de kan öka jordhälsan och kolinlagringen i sina åkrar och samtidigt göra insatser som förbättrar vattendragens kvalitet;
  • etablerade vattendragsgrupper som kan jobba långsiktigt;
  • ökad mängd vattenvårdsfrämjande åtgärder både på enskilda gårdar men även som samarbetsprojekt fler gårdar emellan;

AKTIVITETER

Projektet omfattar kompetenssökande utbildningsprogram, planering och rådgivning gällande gårdsspecifika lösningar, information, kommunikation och nätverkande, inspirations- och kunskapsspridning, samt samarbete med demonstrationsgårdar som visar hur olika metoder och verktyg kan tas bruk. 

SMARTAvatten_EU_logo

Liknande artiklar

Kranmärkning på Åland

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2017 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt i Sverige. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och

Nätverket bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax har skapats för att stöda genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi. Agendans mål 3 lyder ”Allt vatten har god kvalitet”.

Lokalkraft Leader Åland

Under perioden 2014-2020 kan Leaderstöd sökas för allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt kopplade till bland annat miljöförbättrande projekt, kunskapsspridning och samarbeten kring miljö och vatten och

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska