Skötsel och erfarenheter

Hur mycket tid kommer man att behöva lägga på skötsel av sin damm? Det varierar såklart väldigt mycket beroende på hur dammen ser ut, var den är förlagd och vilken funktion den ska fylla.

Generella skötselråd är:

TÄNK PÅ SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL REDAN VID PLANERINGEN

Det finns våtmarker och dammar som nästan inte behöver någon skötsel alls, men många som inte sköts växer så småningom igen. Ska vallar och slänter slås? Planera då så att du kan komma fram och och sköta det arbetet. Det är viktigt att inte slarva med att jämna ut schaktmassorna eftersom det kan försvåra tillgängligheten vid underhållsarbete. På vallar, slänter, skyddszoner och översilningsytor där man vill ha växtlighet är det också viktigt att återföra matjorden på ett bra sätt.  Finns det en möjlighet att hålla området med betande djur så kan det vara ett bra sätt att hålla efter växtligheten. 

Håll bladvassen i schack

I de förmodligen näringsrika vattnen kommer kan bladvass komma att frodas. Växtligheten hjälper till att sakta ner och rena vattnet men för mycket vass är inte bra det heller. Bladvassen kan behöva klippas ner med jämna mellanrum.

Håll nere växtlighet runt dammen

För att komma åt och runt våtmarken eller dammen är det bra att hålla nere växtligheten runtomkring. Vall eller gräs kan slås någon gång om året och träd ska inte växa på dammvallar då rötterna kan skapa håligheter som underminerar konstruktionen. 

Nivåreglera

Om man har en damm som kan nivåregleras manuellt så kan man höja och sänka vattennivån för att simulera de naturliga vattenfluktuationer som sker över året. Det här gör att våtmarken kan ta emot mer vatten under de stora höstflödena och stressar även fram mer biologisk mångfald.

Rensa brunnar och rör

Har man inloppsrör och brunnar kan det vara en god idé att med jämna mellanrum se över och rensa dem på löv och kvistar.

Värt att tänka på – samlade erfarenheter:

Denna sida är under uppbyggnad- hjälp oss gärna med din kunskap och/eller dina erfarenheter!

Vid första idé eller tanke:

 • Besök andra våtmarker, dammar eller diken.
 • Prata med grannar och andra berörda. Dels för att informera, men också för att diskutera och fundera ut lösningar tillsammans. 
 • Ta fram dikesplaner och/eller annat underlag som finns sedan tidigare. 

Tekniskt underlag inför projektering:

 • Ta fram dikesplaner och/eller annat underlag som finns sedan tidigare. 
 • Om underlag som behövs inte finns kan det behöva beställas. Det kan t.ex. handla om inmätning och avvägning med GPS instrument, satelitbilder kompletterade med 

Planering av damm, våtmark eller dike/dränering:

 • Besök andra våtmarker, dammar eller diken.
 • Prata med grannar och andra berörda. Dels för att informera, men också för att diskutera och fundera ut lösningar tillsammans. 

Bygg/grävarbeten:

 • Flacka dikesslänter är generellt stabilare än branta. Därför kräver de också mindre underhåll i framtiden.
 • Undvik körskador genom att planera din körning 
 •  Lämna alltid en meter bred skyddszon intill diken, även under grävarbetet, för att minska påverkan på vattnet. 
 • Ta reda på var täckdikesögon och dränering finns innan du börjar gräva så att du undviker skador på de samma. 

Brunnar och rör

 • Se till att brunnar som ska regleras har ett nivårör som är lätt att komma åt. 
 • Brunnar ska alltid vara försedda med lock. 
 • Rör kan behöva förankras eller tyngas ned så att de inte flyttas eller flyter upp vid höga flöden. 

Etablering av växter och djur

Växtligheten både i och omkring en våtmark etableras ofta av sig själv inom en ganska kort tid. Om du vill hjälpa växtligheten på traven kan du tex

 • Så in eller plantera in växter. Välj gärna växter som förekommer naturligt i omgivningen. 
 • Så in växter som gynnar biologisk mångfald för både insekter och andra djur.

Lagar och regler viktiga att känna till: 

 • Om du vet att det finns kulturminnen eller skyddsvärda växter eller djur på platsen där du planerar en åtgärd ska du alltid kontakta relevant myndighet.

 •  Planerar du en åtgärd inom ett vattenskyddsområde ska landskapsregeringens miljöbyrå kontaktas och du behöver göra en så kallad anhållan om åtgärd enlig §5 vattenlagen (1996:61)

Mer om lagar och regler här https://vattenskydd.ax/att-anlagga-en-egen-vatmark/ 

Liknande artiklar

Våtmarken harmoni

I Ämnäs har bärodlaren Harry Söderberg anlagt en multifunktionell våtmark som även ska fungera som besöksplats för våtmarksintresserade. Läs gärna mer om våtmarken på Leader

Gölby

Under försommaren 2022 byggde Ålands Vatten om utloppet till diket “Strömmen” i Gölby. Det har länge varit prioriterat att sätta in åtgärder på platsen då

Nabbens våtmark

Invid Slemmern ligger Nabbens våtmark, byggd av Mariehamns stad. Den fungerar som en reningsdamm, gynnar biologisk mångfald och är ett populärt rekreationsområde. På Marihamns webbsida

Norra Mariehamn och södra Jomala

Norra Mariehamn har varit ett område som tidigare har haft en del översvämningsproblematik. Vattnet har delvis sitt ursprung från hårdgjorda ytor i industriområden och köpcentrum

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska