Gölby

Under försommaren 2022 byggde Ålands Vatten om utloppet till diket “Strömmen” i Gölby. Det har länge varit prioriterat att sätta in åtgärder på platsen då dikets upptagningsområde är stort och vattenkvalitén i dricksvattentäkten Långsjön dålig. Diket har släntats av för att öka näringsretentionen och minska erosionen i diket. Vid utloppet till Långsjön har en översilningsyta anlagts. Översilningsytan kommer att svämmas över vid höga flöden och hindra en del närsalter från att läcka ut i Långsjön. Det har också anlagts en liten utjämningsvåtmark eller damm som fångar  vatten från omkringliggande täckdiken och området österut. Våtmarken minskar belastningen på diket, samlar upp näringsämnen och bidrar till den biologiska mångfalden.

Sidodammen fungerar som en utjämningsvåtmark som kommer att fånga upp de flöden som kommer österifrån och på så vis avlasta det stora diket. 

Diket har släntats av för att öka näringsretentionen och minska risken för ras och erosion.

Före utloppet till Långsjön har en översilningsyta anlagts. Översilningsytan kommer att svämmas över vid höga flöden och då hindra en del närsalter från att läcka ut i Långsjön. 

Skylt om våtmarkslösningen i Gölby.

Åländska våtmarker, dammar och sedimenteringslösningar

Denna sida är en kunskapsbank med olika åländska våtmarker, dammar och sedimenteringslösningar. Sammanställningen är inte komplett så saknar du någon eller har förslag på innehåll får du gärna ta kontakt med info@vattenskydd.ax

Exempel på åländska våtmarker

Våtmarken harmoni

I Ämnäs har bärodlaren Harry Söderberg anlagt en multifunktionell våtmark som även ska fungera som besöksplats för våtmarksintresserade. Läs gärna mer om våtmarken på Leader

Nabbens våtmark

Invid Slemmern ligger Nabbens våtmark, byggd av Mariehamns stad. Den fungerar som en reningsdamm, gynnar biologisk mångfald och är ett populärt rekreationsområde. På Marihamns webbsida

Hammarudda våtmark

På Hammarudda har man anlagt en våtmark för att kunna rena vatten och locka till sig mer vilt. Arbetet med våtmarken har dokumenterats för att

Våtmark Granlid

Granlids på Vårdö är en av Ålands äldsta äppelodlingar med anor från 1943. Våren 2020 stod gårdens senaste projekt färdigt – en våtmark på en

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska