Reningsdamm norr om Markusbölefjärden

Den multifunnktonella våtmarken/ dammen är placerad mellan Prästträsket och Markusbölefjärden. 

Dräneringsvatten från täckdikningen i intilliggande åker leds till dammen där vattnet renas innan det genom översilning flödar vidare till alsumpskogen som leder vattnet till Markusbölefjärden. 

Ekologgruppen fick 2017 i uppdrag från Ålands landskapsregering att projektera en multifunktionell våtmark med miljönyttor som vattenrening och biologisk mångfald och som även kan användas för bevattning av åkermark.

Ekologgruppen besökte platsen och gjorde då också avvägningar och inmätningar i terrängen. Efter platsbesöket togs det fram tre olika förlag för den tänkta våtmarken/dammen. Valet föll på det alternativ där dräneringsvattnet från åkern leds in i våtmarken istället för till diket som tidigare.

”Den multifunktionella våtmarken skapas på anvisad plats genom en kombination av utgrävning och invallning. Vatten från dräneringssystemet i nordväst leds till våtmarken via rörledning och öppet dike. Våtmarken ska avvattna åkern, rena dräneringsvattnet, bidra till biologisk mångfald samt möjliggöra uttag av bevattningsvatten.”

Åländska våtmarker, dammar och sedimenteringslösningar

Denna sida är en kunskapsbank med olika åländska våtmarker, dammar och sedimenteringslösningar. Sammanställningen är inte komplett så saknar du någon eller har förslag på innehåll får du gärna ta kontakt med info@vattenskydd.ax

Exempel på åländska våtmarker

Våtmarken harmoni

I Ämnäs har bärodlaren Harry Söderberg anlagt en multifunktionell våtmark som även ska fungera som besöksplats för våtmarksintresserade. Läs gärna mer om våtmarken på Leader

Gölby

Under försommaren 2022 byggde Ålands Vatten om utloppet till diket “Strömmen” i Gölby. Det har länge varit prioriterat att sätta in åtgärder på platsen då

Nabbens våtmark

Invid Slemmern ligger Nabbens våtmark, byggd av Mariehamns stad. Den fungerar som en reningsdamm, gynnar biologisk mångfald och är ett populärt rekreationsområde. På Marihamns webbsida

Hammarudda våtmark

På Hammarudda har man anlagt en våtmark för att kunna rena vatten och locka till sig mer vilt. Arbetet med våtmarken har dokumenterats för att

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

Fält markerade med en * är obligatoriska